هوافضا

  1. صفحه نخست
  2. |   هوافضا

هوافضا

به دلیل اینکه در صنایع هوافضا نیاز به نمونه سازي و تولید قطعات به صورت تک ساخت و با تیراژ پایین وجود دارد، فناوري ساخت افزایشی در این صنعت جایگاه ویژه اي یافته است. همچنین در صنعت هوافضا بیشتر از تکنیک SLSبراي تولید قطعات پلیمري و فلزي استفاده می شود.


امروزه شرکت هاي هوافضایی بزرگی مانند بوئینگ، جنرال الکتریک، راکت داین، ایرباس و همچنین سازمان فضایی امریکا، ناسا، از این فناوري براي تولید قطعات هوافضایی استفاده می کنند