پژوهش و فناوری

  1. صفحه نخست
  2. |   پژوهش و فناوری

پژوهش و فناوری

همانگونه که جنبه هاي صنعتی این فناوري رو به رشد است و هر روز با فناوري هاي جدیدي از آن آشنا می شویم، در عرصه پژوهشی و دانشگاهی نیز کار بر روي این فناوري داغ است. مقالات زیادي در این زمینه منتشر می شود و ژورنال ها و کنفرانس هاي معتبري به صورت خاص بر روي این فناوري متمرکز شده اند. مراکز خاصی در دانشگاه ها هستند که بر اساس فناوري ساخت افزایشی شکل گرفته اند.

در ایران نیز امروز برخی از این مراکز در حال شکل گیري هستند و برخی از قدیم تر بر روی این زمینه تمرکز کرده اند و تجریباتی در این زمینه یافته اند. کاربرد دیگر این فناوري در دانشگاه ها استفاده از آن براي تحقیق و توسعه و ساخت محصولات جدید به صورت نمونه می باشد .