خودروسازی

  1. صفحه نخست
  2. |   خودروسازی

خودروسازی

در صنعت خودرو به دلیل رقابتی که وجود دارد نیاز است تا خودروسازان هر روز به دنبال معرفی محصولات جدید به بازار باشند تا از رقباي خود عقب نمانند. از این روي نیاز به تحقیق و توسعه و نمونه سازي در صنعت خودرو به شدت وجود دارد.

از بدو ورود فناوري ساخت افزایشی به صنعت، یکی از اصلی ترین کاربرد هاي این فناوري در نمونه سازي براي تولید قطعات جدید در خودروسازي ها بوده است. نمونه ای مهم در این زمینه شرکت  BMWمی باشد که خود سرمایه گذار تولید و توسعه اولین نمونه دستگاه SLS در آلمان بوده است.