صنایع دفاع

  1. صفحه نخست
  2. |   صنایع دفاع

صنایع دفاع

صنعت دفاعی در هر کشوري به دلیل استراتژیک بودن و حساسیت هاي خاص امنیتی همواره در مرز علم حرکت می کند و نیاز به استفاده از تحقیق و توسعه در این صنایع به شدت جدي می باشد.

همین طور در کشور ایران نیز صنایع دفاع به دلیل طبیعتی که دارند از مابقی صنایع بیشتر با تحقیق و توسعه همراه بوده اند. و هر جایی که نیاز به تحقیق و توسعه باشد، نیاز به نمونه سازي و تولید محصولات جدید و تست بر روي آنها نیز وجود دارد. از این روي این فناوري کاربرد فراوانی در صنعت دفاعی دارد.

در کشور ایران نیز با توجه به اطلاعات موجود اولین کسانی که با فناوري ساخت افزایشی آشنا شده اند، مرتبط با صنایع دفاع و نظامی بوده اند.